20180721 20180721 PX2A3910

Die katholische Pfarrkirche St. Thomas Morus